De Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit drie ouders en drie vertegenwoordigers uit het personeel.

De MR geeft adviezen en verleent instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Bovendien zorgt ze voor een goede informatievoorziening met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die adviezen geeft en instemming verleent op het niveau van het college van bestuur.


De MR vergadert regelmatig, het afgelopen jaar tweemaandelijks. Dat is minder dan in het verleden omdat vele beleidsstukken bovenschools door de GMR worden afgehandeld.

In de NIEUWSBRIEVEN kunt u regelmatig wat highlights van de MR lezen.

Verder vindt u op deze site de verslagen van de vergaderingen.
 

Momenteel hebben de volgende mensen zitting in de MR:

 namens de ouders:
           Lars Hanssen (voorzitter), Hilde Baltis-Kleynen en Kersti Schrijvers

 namens het personeel:
          Lia Stassen, Ruud Roumen en Stephanie Tummers

De MR is te bereiken via het algemene e-mailadres van school info.triangelu@innovo.nl