De oudervereniging (OV)

Ouderparticipatie is op onze school een belangrijke zaak en als OV proberen wij de school daadwerkelijk te ondersteunen. Samen met het team van leerkrachten organiseert en financiert de OV o.a. schoolreisjes en excursies, sport - en speldagen, sinterklaas -, kerst -, carnavals -, paas- en eindejaarsvieringen.

De leden van de OV zijn alle ouders die een of meerdere kinderen op onze school hebben en die de ouderbijdrage hebben betaald. Door deze leden is een bestuur gekozen, dat minimaal uit 5 en maximaal uit 9 personen bestaat.

U, als ouders, kunt ons bij die ondersteunende taak helpen.
Het bestuur van de OV werkt met een groep hulpouders. Dit zijn ouders die zich bij het bestuur hebben aangemeld om mee te werken bij allerlei activiteiten. Dit kan zijn mee organiseren, knutselen, bakken, cadeaus inpakken, boodschappen doen, enz.
Iedereen kan zich hiervoor opgeven bij de secretaris van het bestuur:

Het streven van de OV is zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten.
We rekenen op u!

Werkwijze van de oudervereniging

Het bestuur van de OV vergadert zo'n tien keer per jaar en aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene ledenvergadering.
Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. De verslagen van deze bijeenkomst en de financiële jaaroverzichten vindt u terug op deze site.

In de vergaderingen wordt o.a. gesproken over de begroting, de bestuurswijzigingen, de activiteiten op de school, de werkwijze van de OV. Verder is actief meedenken van ouders van harte welkom.

Het bestuur werkt volgens de statuten. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u bij ons een exemplaar opvragen.

 Datum algemene leden- en jaarvergadering 2019-2020

·         10-9-2019        


Vertegenwoordiging via de oudervereniging

De OV streeft ernaar goede contacten te onderhouden met de medezeggenschapsraad (MR) en de schooladviescommissie (SAC). In de MR hebben drie ouders zitting en drie teamleden. 

Doordat de OV door het schoolteam op de hoogte wordt gehouden van de dagelijkse gang van zaken, van vernieuwingen en veranderingen is het mogelijk hierin mee te denken en eventueel advies te geven.

Hoe wordt u lid van de OV en wat kost dat?  

De activiteiten die de OV organiseert en financiert zijn voor alle kinderen die lid zijn van de OV. Wij hopen dan ook dat alle ouders lid worden van onze vereniging.
De ouderbijdrage voor het komende schooljaar bedraagt € 25,00 per kind.
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar naar school komen geldt een afwijkende regeling en wel:

·         vóór 1 februari      de hele bijdrage

·         na 1 februari         de halve bijdrage.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u van ons een brief, waarin wij u verzoeken de bijdrage te storten. Uiterste betaaldatum: binnen 30 dagen na ontvangst van deze brief.
Op de jaarvergadering in oktober legt het bestuur van de OV verantwoording af over de besteding van het geld.

U kunt met vragen altijd bij een van de bestuursleden van de OV terecht. Waar wij kunnen, zullen wij u helpen en anders kunnen wij u altijd naar de juiste personen verwijzen.

De bestuursleden van de OV zijn:

Valesca Gelders (voorzitter),
Scarlett Schumacher (penningmeester),
Wendy Frissen (Secretaris)